Homepage
Inzeráty
Přidat inzerát
Upravit inzerát
Odborné články
Kontakty
 Doporučujeme:Pravidla webu

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Podmínky)
webu www.topenidrevem.cz (dále jen web)

 1. Provozovatel webu je oprávněným provozovatelem a správcem webu (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto webu poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Web textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby webu umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
 2. Uživatelem služeb webu je každá osoba, která Web používá, při využívání služeb tohoto webu přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami využívá tohoto webu.
 3. Podmínkou pro vstup či využití služeb Webu je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.
 4. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 5. Při využití služeb Webu je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.
 6. Uživatel plně zodpovídá za data, která zveřejnil a plně za ně nese právní zodpovědnost včetně např. urážlivých poznámek, osočení, pomluvy či ústního napadení jiné osoby. Provozovatel ani správce webu za tato data nijak nezodpovídají. Uživateli uvedená data nemusí vyjadřovat názor provozovatele.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá textu inzerátu.
 8. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Webu ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Webu k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Webu využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit jeho funkci. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Webu, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny.
 9. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Webu mohou zahrnovat propojení na jiné weby. Propojené weby nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného webu, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu. Zahrnutí těchto propojení do služeb Webu neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto webů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto weby používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
 10. Na tomto Webu nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo, které uživatel sám a dobrovolně zveřejnil. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 11. Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo do textu inzerátu či jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Webu a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 12. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Webu. Původcem těchto e-mailů je Správce Webu, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci webu.
 13. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Webu předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.
 14. Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Webu jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Webu a tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Webu s tímto výslovně souhlasí.
 15. Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Webu, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených webů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Webu nebo třetích osob.
 16. Správce prohlašuje, že zavedení služeb Webu věnuje a bude věnovat s vynaložením ceně inzerce odpovídajícího úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Webu mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 17. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Webu ani za způsob jakým služby Webu využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Webu uživateli či třetími osobami.
 18. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Webu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Webu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 19. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Webu upravovat nebo inovovat. Stejně jako mazat či jinak upravovat texty neodpovídající poslání tohoto webu.
 20. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Webu. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.
 21. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Webu po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 22. Služby Webu mohou odesílat uživatelům Webu zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách, funkcích, provozu, novinkách, svých službách a aktivitách atd.
 23. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Webu nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat na e-mail uvedený v kontaktech.
 24. Na emailovou adresu, kterou zadáte, Vám možná občas pošleme upozornění na některé novinky na těchto stránkách, ale toto zasílání můžete (budete-li si to přát) zrušit, pomocí odhlašovacího odkazu, který přijde v každém takovém emailu.
 25. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním – 29. 9. 2006